ARTYKUŁY

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet – krok po kroku

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą Internetu. Proces ten możliwy jest dzięki platformie zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestracja spółki w systemie S24 przebiega w następujących krokach: 1. Rejestracja użytkownika w systemie eKRS. System eKRS jest dostępny zarówno dla pełnoprawnych obywateli, jak i cudzoziemców. W celu rejestracji każda z osób musi zawierać aktywne konto w systemie eMS. 2. Przygotowanie danych niezbędnych do zarejestrowania spółki. Informacje to stanowi nazwa rejestrowane...
Czytaj więcej

Rejestr REGON

REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Rejestr prowadzony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze. Rejestr Regon zawiera najważniejsze informacje o podmiotach gospodarki narodowej. Wpisowi do rejestru REGON podlegają: - osoby prawne, - jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne - jednostki...
Czytaj więcej

Akt notarialny

Akt notarialny powinien zawierać złożone przez strony oświadczenia woli, a także powinien być odczytany przez notariusza bądź też przez inną osobę w jego obecności. Podpisany zostaje, gdy wszystkie osoby zgodne są treścią sporządzonego aktu notarialnego. Oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej. Strony otrzymują wypis, który jest dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych. Forma aktu notarialnego wymaga zachowania zasady jedności osób, miejsca i akcji. Jeżeli akt notarialny jest wymagany przepisami prawa, a nie zostanie sporządzony to wtedy dana czynno...
Czytaj więcej

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy nazywany także kapitałem założycielskim składa się z wkładów wnoszonych przez założycieli spółki podczas jej zakładania. Wysokość kapitału zakładowego nie jest taka sama dla wszystkich typów spółek. Wysokość kapitału określona jest przepisami w Kodeksie spółek handlowych i wynosi: w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 5.000 złotych, w spółce akcyjnej 100.000 złotych, w spółce komandytowo-akcyjnej 50.000 złotych. W innych formach działalności gospodarczej, które występują w Polsce kapitał zakładowy wynosi: w spółdzielni europejskiej 30.000 euro, w ...
Czytaj więcej

Warunki założenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca

Każdy obcokrajowiec, który planuje otworzyć własny biznes w Polsce, musi spełnić określone prawnie warunki. Kto bez obywatelstwa polskiego może bez dodatkowych obowiązków przejść procedurę założenia spółki? - obywatele innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej - obywatele państw członkowskich EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), - obywatele stron objętych umową EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), - osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy EOG, które na podstawie innych umów z Unią Europejską mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich sam...
Czytaj więcej

Spółki osobowe

Spółki osobowe są spółkami handlowymi działającymi w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Nie posiadają one osobowości prawnej ale mają zdolność prawną. Spółki osobowe opierają swoją działalność na więzi między wspólnikami. Wspólnicy prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą czyli nazwą. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Spółka osobowa może nabywać we własnym imieniu nieruchomości i inne prawa, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywaną. Cechy charakterystyczne spółki osobo...
Czytaj więcej

Numery PKD

PKD czyli Polska Klasyfikacja Działalności jest przyjętym umownie, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. Każdy rozpoczynający działalność gospodarczą przedsiębiorca zobowiązany jest do prawidłowego jej oznaczenia właśnie za pomocą numeru PKD. PKD wykorzystuje się głównie do celów statystycznych, analizy rozwoju gospodarczego i dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. Podział gospodarki według PKD: sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B - górnictwo i wydobywa...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki partnerskiej

Spółka partnerska należy do grona spółek osobowych, czyli jej działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Tworzona jest przez wspólników – partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu. Nazwa spółki Oznaczenie spółki partnerskiej powinno zawierać nie tylko nazwę własną, ale również nazwisko chociażby jednego partnera, dodatkowe oznaczenie: "spółka partnerska", "i partnerzy" albo "i partner", a także określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki. Założenie spółki w KRS Rejestracja spółki partnerskiej zobowiązuje do dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po...
Czytaj więcej

Spółki handlowe

Spółki handlowe zostają założone w celu zarobkowym przez co najmniej dwa podmioty w rozumieniu prawa cywilnego. Powstają na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego. Do spółek handlowych należą: - spółki osobowe: - spółka jawna - spółka partnerska, - spółka komandytowa, - spółka komandytowo-akcyjna, - spółki kapitałowe - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - spółka akcyjna.
Czytaj więcej

Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo tego może udzielić każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prokura upoważnia prokurenta do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prokura powstaje z chwilą udzielenia jej na piśmie, aby ją odwołać wystarczy oświadczenie wspólnika lub członka zarządu, natomiast wygasa w przypadku, gdy przedsiębiorca zostaje...
Czytaj więcej