ARTYKUŁY

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy nazywany także kapitałem założycielskim składa się z wkładów wnoszonych przez założycieli spółki podczas jej zakładania. Wysokość kapitału zakładowego nie jest taka sama dla wszystkich typów spółek. Wysokość kapitału określona jest przepisami w Kodeksie spółek handlowych i wynosi: w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 5.000 złotych, w spółce akcyjnej 100.000 złotych, w spółce komandytowo-akcyjnej 50.000 złotych. W innych formach działalności gospodarczej, które występują w Polsce kapitał zakładowy wynosi: w spółdzielni europejskiej 30.000 euro, w ...
Czytaj więcej

Warunki założenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca

Każdy obcokrajowiec, który planuje otworzyć własny biznes w Polsce, musi spełnić określone prawnie warunki. Kto bez obywatelstwa polskiego może bez dodatkowych obowiązków przejść procedurę założenia spółki? - obywatele innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej - obywatele państw członkowskich EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), - obywatele stron objętych umową EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), - osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy EOG, które na podstawie innych umów z Unią Europejską mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich sam...
Czytaj więcej

Spółki osobowe

Spółki osobowe są spółkami handlowymi działającymi w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Nie posiadają one osobowości prawnej ale mają zdolność prawną. Spółki osobowe opierają swoją działalność na więzi między wspólnikami. Wspólnicy prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą czyli nazwą. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Spółka osobowa może nabywać we własnym imieniu nieruchomości i inne prawa, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywaną. Cechy charakterystyczne spółki osobo...
Czytaj więcej

Numery PKD

PKD czyli Polska Klasyfikacja Działalności jest przyjętym umownie, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. Każdy rozpoczynający działalność gospodarczą przedsiębiorca zobowiązany jest do prawidłowego jej oznaczenia właśnie za pomocą numeru PKD. PKD wykorzystuje się głównie do celów statystycznych, analizy rozwoju gospodarczego i dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. Podział gospodarki według PKD: sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B - górnictwo i wydobywa...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki partnerskiej

Spółka partnerska należy do grona spółek osobowych, czyli jej działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Tworzona jest przez wspólników – partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu. Nazwa spółki Oznaczenie spółki partnerskiej powinno zawierać nie tylko nazwę własną, ale również nazwisko chociażby jednego partnera, dodatkowe oznaczenie: "spółka partnerska", "i partnerzy" albo "i partner", a także określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki. Założenie spółki w KRS Rejestracja spółki partnerskiej zobowiązuje do dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po...
Czytaj więcej

Spółki handlowe

Spółki handlowe zostają założone w celu zarobkowym przez co najmniej dwa podmioty w rozumieniu prawa cywilnego. Powstają na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego. Do spółek handlowych należą: - spółki osobowe: - spółka jawna - spółka partnerska, - spółka komandytowa, - spółka komandytowo-akcyjna, - spółki kapitałowe - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - spółka akcyjna.
Czytaj więcej

Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo tego może udzielić każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prokura upoważnia prokurenta do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prokura powstaje z chwilą udzielenia jej na piśmie, aby ją odwołać wystarczy oświadczenie wspólnika lub członka zarządu, natomiast wygasa w przypadku, gdy przedsiębiorca zostaje...
Czytaj więcej

Akcja – o tym warto wiedzieć

Akcja w spółce to nic innego jak papier wartościowy, który łączy w sobie prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Akcje emitowane są przez spółkę. Na początek podczas jej założenia wyemitowane są akcje, a później emitowanie związane jest z podniesieniem kapitału zakładowego spółki, który składa się z akcji o równej wartości nominalnej nie niższej niż 1 grosz. Prawa i obowiązki wynikające z akcji są jednakowe, przy czym statut spółki może przyznać niektórym akcjom dodatkowe prawa albo przypisać do nic...
Czytaj więcej

Monopol, oligopol – definicje

Sprawdź, co warto wiedzieć o największych spółkach działających na świecie! Monopol to jedna ze struktur rynkowych. Wówczas na rynku występuje wtedy tylko jeden dostawca/producent danego towaru/usługi, który kontroluje podaż i ceny. Monopol powoduje bariery uniemożliwiające wejście na rynek innym firmom. Produkt monopolu musi być unikatowy. Monopol nie może mieć miejsce, gdy produkt posiada bliskiego substytutu. Wymieniamy następujące rodzaje monopolu: - państwowy - gdy prawo państwa pozwala świadczyć usługi lub produkować określony asortyment towarów tylko jednemu podmiotowi (np. monopol...
Czytaj więcej

Biznesplan

Biznesplan jest dokumentem zawierającym ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Powinien go wykonać każdy, kto zastanawia się nad rozpoczęciem własnego biznesu. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne, a także zewnętrzne przedsiębiorstwa np. w celu pozyskania dotacji czy kredytu na rozpoczęcie lub rozwój działalności. Biznesplan ma na celu dostarczenie przedsiębiorcy informacji, które pozwolą podjąć właściwą decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności. Biznesplan powinien być tworzony w sposób prosty do zrozumienia i przejrzysty. Powinien zawierać m.in: - charakteryst...
Czytaj więcej