Spółki kapitałowe

W Polsce istnieje możliwość prowadzenia spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej. Do spółek kapitałowych, które są bardzo często wybierane przez polskich przedsiębiorców zalicza się spółkę akcyjna oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność spółek kapitałowych uregulowana jest w przepisach znajdujących się w Kodeksie spółek handlowych. Najczęściej wybierane są one do prowadzenia dużych przedsiębiorstw.

Charakterystyczne cechy spółek kapitałowych:

  • obowiązek wniesienia kapitału zakładowego,
  • posiadanie osobowości prawnej,
  • posiadanie odrębnego majątku,
  • posiadanie organów prowadzących sprawy spółki,
  • ograniczona odpowiedzialność wspólników i akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
  • w umowie lub statucie spółki uregulowane są prawa i obowiązki wspólników lub akcjonariuszy.

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000 złotych. Organami spółki z o.o. są: zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Spółka akcyjna opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 złotych i składa się z akcji, które są w posiadaniu założycieli. Spółką akcyjna działa przez swoje organy – zarząd, walne zgromadzenie oraz radę nadzorczą.